MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tham gia xây dựng phương án tái cấu trúc mảng tài chính đố với các công ty sau mua bán sát nhập
2. Tham gia xây dựng và thẩm định các phương án kinh doanh, dự án đầu tư, đề xuất cơ cấu vốn đầu tư cho các dự án thuộc khối quản lý.
3. Tham gia phối hợp tìm kiếm và triển khai với các đối tác hợp tác đầu tư, huy động vốn.
4. Lập kế hoạch tài chính tổng hợp toàn khối.
5. Hướng dẫn xây dựng và thẩm định hệ thống qui trình, qui định liên quan đến hoạt động tài chính tại các công ty thành viên thuộc khối
6. Hỗ trợ công tác tổ chức bộ máy tài chính kế toán của các công ty thành viên bao gồm: xây dựng sơ đồ tổ chức, số lượng định biên, đánh giá chất lượng nhân sự TCKT tại các công ty thành viên. Hỗ trợ tuyển dụng các vị trí chủ chốt như kế toán trưởng, giám đốc tài chính, và các công việc set up khác
7. Hướng dẫn xây dựng và thẩm định qui định về phân quyền tài chính tại các công ty thành viên
8. Hướng dẫn xây dựng ngân sách, và báo cáo quản trị tại các công ty thành viên
9. Hướng dẫn xây dựng và thẩm định các bộ định mức, hạn mức nhằm kiểm soát hoạt động và kiểm soát chi phí tại các công ty thành viên.
10. Đầu mối nhận và quản lý thông tin về hoạt động kinh doanh tại các công ty thành viên thông qua ngưởi đại diện vốn.
11. Đầu mối triển khai việc lập kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu kinh doanh, ngân sách hoạt động, ngân sách đầu tư tại các công ty thành viên.
12. Tổ chức thẩm định, phân tích và lập báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính, ngân sách của các công ty thành viên
13. Thực hiện thẩm định và kiểm soát các chính sách kinh doanh, các khoản chi phí lớn theo bảng phân quyền quản lý tài chính
14. Phân tích và lập các báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên, nhằm đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát các rủi ro cho Ban tổng giám đốc, và các công ty thành viên
15. Hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuyên môn, phân công công việc và giám sát tình hình thực hiện và đánh giá chất lượng của các chuyên viên cấp dưới.
16. Xây dựng bộ chỉ tiêu (KPI) cho phòng và từng chuyên viên
17. Đào tạo và phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển của tập đoàn
18. Xây dựng các qui định, qui chế, hướng dẫn thực hiện công việc đối với chuyên môn quản lý ngành dọc, và các qui trình phối hợp làm việc với các bộ phận liên quan
19. Định kỳ rà soát và đánh giá hệ thống các qui định, qui chế nhằm đạt mục đơn giản và hiệu quả.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Tối thiểu 5 kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương
– Có năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức công việc
– Có năng lực và kinh nghiệm xây dựng mạng lưới các đối tác trong lĩnh vực tài chính
– Có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và huy động vốn. 
Có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức tốt, đáng tin cậy, chịu được áp lực công việc

THÔNG TIN KHÁC

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi